Language: Nepali || English

कर्मचारी हरुको विवरण

प्रदेश सभा
प्रदेश सभा सचिवालय, जनकपुरधाम
प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको विवरण
सि.नं. तह/श्रेणी पद कर्मचारीको नाम थर मोबाईल नम्बर शाखा/ईका
अधिकृत नवौं नि. सचिव रंजित कुमार यादव 9854029615
रा.प.द्वितीय उप सचिव (कानून) विनोद अमात्य 9845076714 कानून
अधिकृत आठौं कम्प्युटर अधिकृत धर्मेन्द्र लाल कर्ण 9855045822 सूचना प्रविधि
अधिकृत आठौं शाखा अधिकृत शंकर लाल कर्ण 9865435054 कार्यव्यवस्था
अधिकृत सातौं लेखा अधिकृत नविन कुमार मिश्र 9854029616 आर्थिक प्रशासन
अधिकृत सातौं शाखा अधिकृत विनोदकान्त झा 9860480336 प्रश्नावली
अधिकृत सातौं शाखा अधिकृत रेखा कुमारी यादब 9843017322 प्रशासन
रा.प. तृतीय शाखा अधिकृत (कानून) चन्दन कुमार ठाकुर 9844275191 कानून/विधेयक
अधिकृत छैठौं ना.सु. सरोज कुमार यादव 9844051123 कार्यव्यवस्था
१० अधिकृत छैठौं ना.सु. योगेन्द्र खर्गा 9802995255 जिन्सी
११ अधिकृत छैठौं ना.सु. दिपेन्द्र कुमार यादव 9844022647 दलको कार्यालय
१२ सहायक पाँचौ ना.सु. शशि कुमार यादव 9860568900 प्रश्नावली
१३ सहायक पाँचौ खरिदार जानकी प्रसाद साह 9855041490 प्रशासन
१४ सहायक पाँचौ कम्प्युटर अपरेटर चन्दन कुमार कर्ण 9854052106 जिन्सी
१५ सहायक चौथो खरिदार कल्पना कुमारी कर्ण 9848423488 प्रशासन
१६ सहायक चौथो सह लेखापाल रंजित कुमार यादव 9844430102 आर्थिक प्रशासन
१७ का.स. किशोरी साह 9804832003 प्रशासन
१८ का.स. महेन्द्र यादव 9814820695 प्रशासन
काजमा खटि आएका कर्मचारीहरू
अधिकृत छैठौं प्राविधिक ईन्द्र कुमार बहरखेर 9844031606 श्रव्य/दृश्य प्रसारण
सहायक पाँचौ खरिदार योगेन्द्र पासवान 9801670563 प्रशासन
प्रा.शि. द्वितीय शिक्षक लाल बाबु यादव 9844031983 सभामुखज्यूको निजी सचिवालय

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np