Language: Nepali || English
Updates
  • हाम्रो वेबसाइट निर्माणाधीन छ!!!! हाम्रो वेबसाइट निर्माणाधीन छ!!!! हाम्रो वेबसाइट निर्माणाधीन छ!!!!

छलफल हुन बाँकी विधेयक

 

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय सभामा प्रस्तुत मिति सामान्य छलफल भएको मिति फाइल
१६ २०७६।८।१३ प्रदेश आवश्यक सेवा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।१२।२ २०७७।३।१५
१७ २०७६।८।१९ प्रदेश नं. २ को जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकार को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।१२।६ २०७७।६।२६
२० २०७६।१०।२० प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय २०७७।६।२५
२०७७।७।२ खोप सेवा संचालन गर्ने सम्बन्धमा ब्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय

्ध

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np