Language: Nepali || English

पारित भएका विधेयकहरु

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय पारित भएको मिति फाइल
२०७५।१२।१७ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७७।६।२६
१८ २०७६।८।१९ प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७७।६।२६

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np