Language: Nepali || English

पारित भएका विधेयकहरु

पारित भएको सबै विधेयकहरू प्रमाणिकरण भैसेकेको ।

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय पारित भएको मिति फाइल

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np