Language: Nepali || English
Updates
  • हाम्रो वेबसाइट निर्माणाधीन छ!!!! हाम्रो वेबसाइट निर्माणाधीन छ!!!! हाम्रो वेबसाइट निर्माणाधीन छ!!!!

समितिमा रहेका विधेयकहरु

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय समितिमा पठाइएको मिति फाइल
२०७५।५।१४ मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक,२०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७५।१८।१४
१० २०७५।५।१८ प्रदेश नं. २ को प्रदेश सभा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७५।६।२७
१५ २०७५।६।१५ प्रादेशिक सवारी तथा यातायात व्यवस्थापन विधेयक,२०७५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय २०७५।८।१२
२०७५।१२।१४ प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।४।२४
२०७५।१२।१४ संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।२।१४
२०७६।२।२६ प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७७।६।२९
१५ २०७६।४।२४ प्रदेश सहकारी सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय २०७७।६।२९
२१ २०७६।१०।२३ कर तथा गैरकर राजस्व लगाउने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय २०७७।६।२५

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np