बैठक सारिएको सूचना २०७६।०१।१६

मा . सदस्यज्यु २०७६ /०१ /११ गते बस्ने भनिएको प्रदेश सभाको बैठक मिति २०७६।०१।२६ गते दिनको २ बजे बस्ने भएकोले यहाँको उपस्थितिको लागि अनुरोध छ ।