प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरु


१. सरकारको निर्माण गर्ने
२. कानून बनाउने गर्ने
३. संसदीय अनुगमन गर्ने
४. बजेट पारित गर्ने