प्रदेश सभाका प्रमुख कार्यहरु


सरकारको निर्माण गर्ने
कानून बनाउने गर्ने
संसदीय अनुगमन गर्ने
वजेट पारित गर्ने