पदाधिकारीहरु


शान्ति राज प्रसाई 

 नि‍मित्त सचिव 

उप सचिव