प्रदेश सभा


सि. नं. नाम, थरपद
1शान्तिराज प्रसाईसचिव

काम, कर्तव्य र अधिकार


सार्वजनिक लेखाको कार्य:

गतिविधिहरु


कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।

प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।