प्रदेश सभा सदस्यहरु स्वतन्त्र

सि. नं. नाम, थरराजनैतिक दलजिल्ला प्रदेश सभा सदस्य निर्वाचन क्षेत्र नं.निर्वाचन प्रणालीलिङ्ग
1मा. शेख अवुल कलाम आजादस्वतन्त्ररौतहटपहिलो हुने निर्वाचित हुनेपुरुष