प्रदेश सभा सचिवालय


पदाधिकारीहरु:

सि. नं. नाम, थरपद
1दीवाकार पौडेलसचिव
2शान्तिराज प्रसाईउप-सचिव

गतिविधिहरु


कुनै गतिविधिहरु छैनन् ।

प्रकाशनहरु/डाउनलोडस्


कुनै प्रकाशनहरु छैनन् ।