Language: Nepali || English

प्रमाणिकरण विधेयक

प्रमाणीकरण भएको मिति अधिवेशन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय फाइल
२०७९।५।६ २०७६।२।६ प्रदेश प्राविधिक शिक्षा परिषद् स्थापना र सञ्चालन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७९।५।६     २०७९।२।२३ प्रदेश संचार सम्बन्धी ऐन, २०७७ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक

गृह तथा सञ्‍चार  मन्त्रालय

२०७९।५।६ २०७५।१२।१४ संस्था दर्ता सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७९।४।१   २०७९।३।१ आ.व. २०७९/८० को विनियोजन विधेयक अर्थ  मन्त्रालय
२०७८।१२।१४ १७ २०७६।०८।१९ जाँचबुझ आयोगको गठन तथा काम, कर्तव्य र अधिकारको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८।८।१० २०७५।१२।१७ स्वास्थ्य सेवा सम्बन्धमा व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७८।७।१६ १८ २०७६।८।१९ प्रदेश पदक सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७८।३।३१ २०७८।३।१ आर्थिक विधेयक, २०७८ अर्थ मन्त्रालय
२०७८।३।३१ २०७८।३।१ प्रदेश विनियोजन ऐन, २०७८ अर्थ मन्त्रालय
२०७७।१०।२८ २०७६।१।३१ प्रदेश निजामति सेवाको गठन,सञ्चालन र सेवाका शर्त सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७।९।२९ १८ २०७५।८।१६ वालवालिकाको हक अधिकारको सम्बन्धका व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक,२०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७।९।२९ १४ २०७६।३।२९ प्रदेश उद्योग व्यवस्थापनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
२०७७।७।४ १९ २०७५।९।९ प्रादेशिक दुग्ध विकास बोर्डको स्थापना र व्यवस्थापन गर्न वनेको विधेयक,२०७५ भूमि व्यवस्था कृषि तथा सहकारी मन्त्रालय
२०७७।७।४ १९ २०७६।८।१९ प्रदेश अनुसन्धान व्युरोको स्थापना,काम,कर्तव्य र अधिकार सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७।७।२५ २०७७।३।१६ जनकपुर स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठान सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७७।६।२५ १७ २०७५।७।२५ प्रादेशिक विद्युत सम्बन्धी विधेयक,२०७५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७७।५।३ २०७५।२।२२ प्रदेश नं. २ को गाउँ , नगर र जिल्ला सभा सञ्चालन (कार्यविधि) विधेयक, २०७५  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७।५।३ १४ २०७५।६।५ जन लोकपाल विधेयक,२०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७।५।३ २०७६।१।२० प्रदेश सञ्चारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७।४।५ ११ २०७५।५।२९ गाउँ सभा र नगर सभाको कानून निर्माण प्रक्रियाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७।४।५ २०७६।१।२० प्रदेश एफ.एम. रेडियो र टेलिभिजनको सञ्चालनका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७७।३।३१ २०७६।३।१ आर्थिक विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७।३।३१ २०७७।३।१ विनियोजन विधेयक, २०७७ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७७।३।३१ २०७७।३।८ स्थानिय तहका पदाधिकारी र सदस्यले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७७  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७७।९।१ १३ २०७६।३।२९ प्रदेश २ को वन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक  उद्योग, पर्यटन, वन तथा वातावरण मन्त्रालय
२०७६।८।२४ १६ २०७५।७।२० दलित सशक्तिकरण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक,२०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय
२०७६।७।६ २०७६।२।१ प्रादेशिक सडक निर्माण संभार तथा विस्तार गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालय
२०७६।६।२६ २०७५।३।२७ प्रदेश नं. २ को विपद व्यवस्थापन गर्न बनेको विधेयक,२०७५ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७६।५।४ २० २०७५।१०।२ प्रदेश लोकसेवा आयोगको काम, कर्तव्य, अधिकारका सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न वनेको विधेयक,२०७५  मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७६।३।३१ १० २०७६।३।१ आर्थिक विधेयक,२०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७६।३।३१ ११ २०७६।३।१ विनियोजन विधेयक, २०७६ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७६।३।३१ १२ २०७६।३।२७ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धी ऐनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक, २०७६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय  
२०७६।२।३१ २०७६।२।१८ प्रदेश आर्थिक कार्यविधि ऐन, २०७४ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५।९।१५ २०७५।३।१० प्रदेश प्रहरी सेवा सम्बन्धी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५  आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५।९।१ १२ २०७५।६।५ प्रदेश नं. २ को सार्वजनिक प्रशासनका लागि करारमा कर्मचारी भर्ना सम्बन्धी विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५।९।१ १३ २०७५।६।५ प्रशासकीय कार्यविधी (नियमित गर्ने) विधेयक,२०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५।६।२५ २०७४।१२।२१ प्रदश नं. २ को मुख्य न्यायाधिवक्ताको काम कर्तव्य र अधिकार तथा सेवाका शर्त सम्बन्धी कानूनी व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७४ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५।६।२४ २०७५।४।७ आकस्मिक कोष संचलान विधेयक,२०७५  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५।४।२५ २०७५।२।२२ प्रदेश नं. २ को नीति आयोग को गठन तथा कार्य संचालन को सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५   मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५।३।३२ २०७५।१।७ प्रदेश नं.२ का स्थानीय तहका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुले पाउने सुविधाको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५।३।३२ २०७५।३।१ आर्थिक विधेयक,२०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५।३।३२ २०७५।३।१ प्रदेश वित्तीय हस्तान्तरण व्यवस्थापन विधेयक, २०७५ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५।३।२९ २०७५।३।१ प्रदेश विनियोजन विधेयक,२०७५  आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७५।३।१७ २०७५।१।७ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रीहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५।३।१७ २०७५।१।७ प्रदेश सभाका पदाधिकारी तथा सदस्यहरुको पारिश्रमिक र सुविधा सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक, २०७५ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय
२०७५।२।३० २०७५।१।७ प्रदेश सार्वजनिक लिखत प्रमाणिकरण कार्यविधिको सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७४ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय
२०७५।१।२१ २०७५।१।१० विनियोजन विधेयक,२०७५ प्रदेश नं.२ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय
२०७४।१२।२९ २०७४।१२।६ प्रदेश आर्थिक कार्य विधि विधेयक-२०७४ आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रालय

 

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np