Language: Nepali || English

                 प्रदेश सभा बैठमा मा. सदस्यज्यूहरूको उपपस्थिति बिवरण

अधिवे शन बैठक संख्या बैठक मिति उपस्थित संख्या अनुपस्थित संख्या उपस्थिति बिवरण
आठौं १३ २०७८।१२।१४ ४७ ५७
आठौं १२ २०७८।१२।१३ ४८ ५६
आठौं ११ २०७८।१२।११ ५० ५४
आठौं १० २०७८।१०।२६ ४९ ५५
आठौं २०७८।१०।२३ ६० ४४
आठौं २०७८।१०।०३ ९९
आठौं २०७८।१०।०२
आठौं २०७८।१०।०२ ६६ ३८
आठौं २०७८।९।१३ ४९ ५५
आठौं २०७८।९।११ ५४ ५०
आठौं २०७८।०९।०९ ५३ ५१
आठौं २०७८।०९।०८ ६६ ३८
आठौं २०७८।०८।२९ ६८ ३६

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np