Language: Nepali || English

विचाराधिन विधेयक

 

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय सभामा प्रस्तुत मिति सामान्य छलफल भएको मिति फाइल

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np