Language: Nepali || English

विचाराधिन विधेयक

 

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय सभामा प्रस्तुत मिति सामान्य छलफल भएको मिति फाइल
१६ २०७६।८।१३ प्रदेश आवश्यक सेवा संचालन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक,२०७६ आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।१२।२ २०७७।३।१५

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np