Language: Nepali || English
प्रदेश सभा सचिवालय
मधेश प्रदेश, जनकपुरधाम 
प्रदेश सभा सचिवालयमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरूको विवरण हाल कार्यरत कार्याल /निकाय सम्पर्क नं.
क्र.सं. कर्मचारीको नाम/थर सेवा समुह/उपसमुह तह/श्रेणी पद शाखा/ईकाई
1 श्री रंजित कुमार यादव प्रशासन सामान्य प्रशासन अधिकृतस्तर दशौं सचिव प्रदेश सभा सचिवालय 9854029615
2 श्री अरुण कुमार झा न्याय कानून रा.प. द्वितिय उप सचिव कानून प्रदेश सभा सचिवालय 9842824221
3 श्री अमन कुमार कर्ण प्रशासन सामान्य प्रशासन अधिकृत स्तर, सातौं शाखा अधिकृत प्रदेश सभा सचिवालय 9840096315
4 श्री सुनिल कुमार पासवान प्रशासन सामान्य प्रशासन अधिकृत स्तर, सातौं शाखा अधिकृत प्रदेश सभा सचिवालय 9817849901
5 श्री चन्दन कुमार ठाकुर न्याय कानून रा.प. तृतीय कानून अधिकृत कानून प्रदेश सभा सचिवालय 9844275191
6 श्री मनोज कुमार चौधरी लेखा प्रशासन  सातौं लेखा अधिकृत आर्थिक प्रशासन प्रदेश सभा सचिवालय 9844045775
7 श्री दिपेन्द्र कुमार यादव प्रशासन सामान्य प्रशासन  छैठौं सहायक शाखा अधिकृत दलको कार्यालय प्रदेश सभा सचिवालय 9869936482
8 श्री शशि कुमार यादव प्रशासन सामान्य प्रशासन  छैठौं सहायक शाखा अधिकृत दलको कार्यलाय प्रदेश सभा सचिवालय 9844022647
9 श्री जानकी प्रसाद साह प्रशासन सामान्य प्रशासन  छैठौं सहायक शाखा अधिकृत प्रशासन प्रदेश सभा सचिवालय 9855041490
10 श्री योगेन्द्र पासवान प्रशासन सामान्य प्रशासन  छैठौं सहायक शाखा अधिकृत प्रदेश सभा सचिवालय 9844005643
11 श्री मनोज कुमार साह प्रशासन सामान्य प्रशासन  छैठौं सहायक शाखा अधिकृत प्रदेश सभा सचिवालय 9844005643
12 श्री पंकज कुमार झा विविध  छैठौं कम्प्युटर अधिकृत सूचना प्रविधि प्रदेश सभा सचिवालय 9800700010
13 श्री कल्पना कुमारी कर्ण प्रशासन सामान्य प्रशासन  छैठौं सहायक शाखा अधिकृत जिन्सी प्रदेश सभा सचिवालय 9848423488
14 श्री सुनिल कुमार सिंह प्रशासन सामान्य प्रशासन  चौथो खरिदार प्रशासन प्रदेश सभा सचिवालय 9807839115
15 श्री रंजित यादव प्रशासन लेखा  चौथो सह लेखापाल आर्थिक प्रशासन प्रदेश सभा सचिवालय 9854029912
16 श्री महेन्द्र यादव प्रशासन सामान्य प्रशासन श्रेणी विहिन का. स. जिन्सी प्रदेश सभा सचिवालय 9814820695
काजमा रहेका कर्मचारीहरु
1 श्री विशेश्वर प्रसाद यादव प्राविधिक प्राविधिक अधिकृत प्राविधिक अधिकृत प्रदेश सभा सचिवालय 9826829032
2 श्री ईन्द्र कुमार बहरखेर प्राविधिक प्राविधिक अधिकृत प्राविधिक अधिकृत प्रदेश सभा सचिवालय 9844031606
3 श्री बलराम मंडल स्वास्थ्य जन स्वास्थ्य नि. जन स्वास्थ्य नि. सभामुखज्यूको निजी सचिवालय प्रदेश सभा सचिवालय 9854060455

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np