Language: Nepali || English

समितिमा रहेका विधेयकहरु

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय समितिमा पठाइएको मिति फाइल

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np