Language: Nepali || English

समितिमा रहेका विधेयकहरु

सि. नं. अधिवे शन दर्ता नं. दर्ता मिति विधेयकको नाम मन्त्रालय समितिमा पठाइएको मिति फाइल
२०७५।५।१४ मदरसा शिक्षा बोर्ड गठन सम्बन्धी विधेयक,२०७५ सामाजिक विकास मन्त्रालय २०७५।१८।१४
२०७५।१२।१४ प्रदेश प्रशासन सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक आन्तरिक मामिला तथा कानून मन्त्रालय २०७६।४।२४
२० २०७६।१०।२० प्रदेश बालिका संरक्षण सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक २०७६ मुख्यमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय

 

© 2014 @ provincialassembly.p2.gov.np